Materiais de lingua

1. Hortografía. O cultivo das palabras: un negocio con futuro
Material para traballar a expresión escrita, dirixido a 3º ou 4º de ESO ou á Diversificación Curricular. Consta de dúas partes: a primeira é un paquete de 80 actividades interactivas elaboradas con Hotpotatoes e Ardora e a segunda, a webquest "Turistas de palabra". Contén indicacións didácticas e avaliación.
As actividades abordan contidos de corrección léxica, ortográfica, morfolóxica e sintáctica; puntuación e as propiedades textuais. Tamén se ofrecen propostas de exercicios en pdf para imprimir.
A webquest simula un intercambio turístico: o alumnado ten, primeiramente, que informarse sobre Brasil, Arxentina, China e Irlanda para escoller o destino da súa viaxe; posteriormente, deberá elaborar un folleto de viaxe sobre Galiza para os turistas cos que vai realizar o intercambio.

2. A definición de palabras: teoría e 6 actividadades para traballar este tema en 1º de bacharelato.

3. Revisión/ampliación de 1º ESO (1º trimestre)
Paquete de 15 actividades interactivas e autoavaliables para revisar e ampliar os contidos do primeiro trimestre de 1º de ESO. A información didáctica máis concreta pódese consultar neste documento.

4. Cando ti naciches o mundo xa era mundo...
Adaptación da webquest de iniciación "O día do teu nacemento" de Mario Aller. A tarefa central é que o alumnado investigue sobre o que acontecía no mundo na época do seu nacemento (sucesos, noticias, cine, literatura e música) para presentar un informe final. Está elaborada para alumnado nacido nos anos 1990, 1991 ou 1992, pero pódese descargar e modificar con facilidade.

5. As propiedades textuais

a) A coherencia
Versión 1:
Material para traballar as propiedades textuais en 2º de bacharelato. Contén unhas indicacións teóricas breves sobre o concepto de coherencia e os erros máis habituais relacionados con ela, ademais dun anexo detallado sobre o emprego dos signos de puntuación. A parte práctica consta de 12 actividades que pretenden incidir na selección e organización da información (incluíndo exercicios de puntuación) e mais na corrección das impropiedades e imprecisións léxicas.Tamén se aproveita para revisar os esquemas de ideas, os resumos e os títulos.

Versión 2: Versión reducida do material anterior que contén unha breve explicación do concepto de coherencia, unha táboa dos erros máis frecuentes coas súas solucións e 5 actividades. Como segunda parte do tema inclúense as definicións; explícanse a definición lóxica e a nominal e propóñense actividades para cada tipo de definición.

b) A cohesión
Continuación do material anterior para 2º de bacharelato. Segue o mesmo esquema, con información básica sobre os mecanismos de cohesión e os problemas máis frecuentes relacionados con esta propiedade. A parte práctica está constituída por unha ducia de actividades que abordan o recoñecemento e localización dos mecanismos de cohesión, a pobreza léxica, a orde dos elementos oracionais e a imprecisión e repetición dos nexos.

c) A adecuación
Información teórica sobre o concepto de adecuación, os trazos característicos dos rexistros formal e informal e diversos aspectos da corrección morfolóxica. Achéganse tamén seis actividades que abordan, basicamente, a diferenciación de rexistros e a corrección da linguaxe sexista.

d) Reforzo e ampliación
Conxunto de 11 actividades de reforzo e ampliación sobre as propiedades textuais. As que son de resposta pechada inclúen as solucións. Así mesmo, facilítase un patrón de autocorrección para o alumnado.


6. Sintaxe 2º bacharelato: teoría e práctica
Adaptación e simplificación en pdf da teoría funcionalista de análise sintáctica para o alumnado de 2º de bacharelato. Proponse unha representación arbórea e abórdanse os conceptos de función e unidade, así como unha clasificación destas, propoñendo solucións a casos problemáticos habituais. Trabállanse as oracións simples, as coordinadas e as subordinadas de relativo, substantivas e adverbiais. Inclúense 7 actividades e mais un apartado de reforzo e ampliación con outras 5, neste caso con solucións.

7. A argumentación e o comentario crítico
a) Material para traballar a argumentación e o comentario crítico en 2º de bacharelato. Na primeira parte que abórdase a teoría sobre os textos argumentativos (estrutura, tipoloxía de argumentos e trazos lingüísticos), que se completa con tres actividades de carácter práctico. A segunda parte fornece unha serie de pautas para a elaboración dun comentario crítico, un modelo de texto comentado e catro propostas máis de textos para comentar. No apartado de ampliación e reforzo ofrécense outros nove textos.

b) Textos para comentario crítico: selección de 10 textos para prácticas de comentario. Tamén se achega unha escala de valoración para corrixir os contidos e a estrutura dos comentarios.

8. Repaso xeral de 2º de ESO
Paquete de 20 actividades creadas con Hotpotatoes que repasan aspectos xerais do currículo de 2º de ESO: ortografía, historia da lingua, sintaxe, léxico, cantigas de amigo, Rosalía e Curros.

9. Esquemas e mapas conceptuais
Repaso guiado en pdf de como facer esquemas e mapas conceptuais con breves notas teóricas e diversos textos para practicar.
Esquemas 3º ESO
Esquemas e mapas 4º ESO

Materiais doutras páxinas (1)

 

1. Lingua escrita

Gramática

2. Lingua oral

3. Sociolingüística

4. Historia da lingua

5. Selectividade